Okr臋gowa Stacja Kontroli Pojazd贸w WR-003                   Auto Serwis Radom

Autolekar
26-600 Radom, ul. Warszawska 35
tel.: 48 366-96-40
tel./fax: 48 364-39-75
sklep: 48 364-21-55

cz臋艣ci samochodowe Radomstacja diagnostyczna radom
diagnostyka pojazd贸w radom
naprawy samochod贸w radom

Przegl眃y okresowe pojazd體, cennik

Okresowe badania techniczne

1. Okresowe badania techniczne Cena brutto
1.1 motocykl, ci眊nik rolniczy
62,00 z
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wi阠ej ni 15 osób 潮cznie z kierowc, samochód ci昕arowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójko硂wy powy縠j 0,4 m.w.(1)
98,00 z
1.3 samochód ci昕arowy i specjalny, ci眊nik samochodowy siod硂wy powy縠j 3.5 t do 16 t d.m.c.
153,00 z
1.4 samochód ci昕arowy i specjalny, ci眊nik samochodowy siod硂wy powy縠j 16 t d.m.c.,ci眊nik samochodowy balastowy
176,00 z
1.5 autobus przeznaczony do przewozu wi阠ej ni 15 osób 潮cznie z kierowc
199,00 z
1.6 przyczepa ci昕arowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00 z
1.7 przyczepa ci昕arowa rolnicza powy縠j 1,5 t do 6 t d.m.c.
50,00 z
1.8 przyczepa ci昕arowa rolnicza powy縠j 6 t d.m.c.
70,00 z
1.9 przyczepa (naczepa) ci昕arowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00 z
1.10 przyczepa (naczepa) ci昕arowa i specjalna powy縠j 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c.
163,00 z
1.11 przyczepa (naczepa) ci昕arowa i specjalna powy縠j 16 t d.m.c.
177,00 z
1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiaów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00 z
1.13 taksówka osobowa lub baga縪wa (za warunki dodatkowe)
42,00 z
1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00 z
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)
63,00 z
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu pa駍twowego (za warunki dodatkowe)
48,00 z
1.17 tramwaj - wagon silnikowy
330,00 z
1.18 tramwaj - wagon przegubowy
395,00 z
1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny
250,00 z
1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny
110,00 z
1.21 trolejbus badania elektryczne(2)
115,00 z
1.22 motorower
50,00 z
1.23 pojazdwolnobie縩y wchodz眂y w sk砤d kolejki turystycznej
62,00 z

Ponowne sprawdzenie mechanizm體 i zespo丑w w poje糳zie, w kt髍ym stwierdzono usterki

2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespoów w poje糳zie, w którym stwierdzono usterki
w trakcie bada technicznych w zakresie:
2.1 skuteczno禼i i równomierno禼i dzia砤nia hamulców
20,00 z
2.2 skuteczno禼i dzia砤nia hamulców tramwaju
120,00 z
2.3 skuteczno禼i dzia砤nia hamulca elektrodynamicznego trolejbusu
50,00 z
2.4 ustawienia i nat昕enia 秝iate drogowych i 秝iate mijania
14,00 z
2.5 po潮cze uk砤du kierowniczego oraz ja硂wego ruchu ko砤 kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00 z
2.6 toksyczno禼i spalin
14,00 z
2.7 poziomu ha砤su
20,00 z
2.8 geometrii kó jednej osi
36,00 z
2.9 dzia砤nia amortyzatorów jednej osi
14,00 z
2.10 wszystkich innych usterek 潮cznie
20,00 z

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, 縠 zagra縜 bezpiecze駍twu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony 秗odowiska:

4. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, 縠 zagra縜 bezpiecze駍twu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony 秗odowiska:
4.1 okre秎one usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za ka縟e okre秎one warunki techniczne lub badany uk砤d czy zespó pojazdu)(4)
20,00 z
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94,00 z
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00 z

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starost w razie uzasadnionego przypuszczenia, 縠 zagra縜 bezpiecze駍twu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony 秗odowiska

5.

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starost w razie uzasadnionego przypuszczenia, 縠 zagra縜 bezpiecze駍twu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochro -ny 秗odowiska:

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, 縠 nie spe硁ia okre秎onych warunków technicznych (3)
20,00 z
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94,00 z

Pozosta砮 dodatkowe badania techniczne pojazdu

6. Pozosta砮 dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 w którym dokonano monta縰 instalacji do zasilania gazem w poje糳zie zarejestrowanym (za badania specjalistyczne)
114,00 z
6.2 który ma by u縴wany jako taksówka osobowa lub baga縪wa (za warunki dodatkowe)
42,00 z
6.3 który ma by u縴wany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00 z
6.4 który ma by u縴wany do przewozu materiaów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00 z
6.5 autobusu, który mo縠 porusza si po drogach z pr阣ko禼i 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126,00 z
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pa駍twowego (za warunki dodatkowe)
48,00 z
6.7 w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powoduj眂ych zmian danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00 z
6.8 o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
50,00 z
6.9 skierowany przez starost w celu ustalenia danych pojazdu niezb阣nych do jego rejestracji
60,00 z
6.9a skierowany przez starost lub na wniosek posiadacza pojazdu je縠li z dok wym. do jego rej.
94,00 z
6.11 pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
50,00 z
6.12 dla którego okre秎ono dod. wymagania tech. w mi阣zynarodowych porozumieniach
120,00 z

Sprawdzenie spe硁ienia dodatkowych warunk體 technicznych dla niekt髍ych pojazd體 oraz pozosta砮 czynno禼i przeprowadzane w stacjach kontroli pojazd體

7. Sprawdzenie spe硁ienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozosta砮 czynno禼i przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawid硂wo禼i przystosowania pojazdu silnikowego do ci眊ni阠ia przyczepy(1)
35,00 z
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynno禼i na drodze(4)
21,00 z
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ci昕arowych przystosowanych do przewozu osób(4)
48,00 z
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego u縴wanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej(4)
41,00 z
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4)
41,00 z
7.6 wykonanie numeru nadwozia
49,00 z
7.7 wykonanie numeru silnika
49,00 z
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00 z
7.9 sporz眃zenie opinii (na wniosek w砤禼iciela pojazdu) do wniosku o odst阷stwo od warunków technicznych
82,00 z
7.10 pomiar prawid硂wo禼i rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samono秐ego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., zwi眤anych z zespo砤mi i uk砤dami bezpiecze駍twa jazdy(5)
255,00 z

Regenerowane skrzynie bieg贸 i sprz臋g艂a