Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WR-003                   Auto Serwis Radom

Autolekar
26-600 Radom, ul. Warszawska 35
tel.: 48 366-96-40
tel./fax: 48 364-39-75
sklep: 48 364-21-55

części samochodowe Radomstacja diagnostyczna radom
diagnostyka pojazdów radom
naprawy samochodów radom

Odlicz VAT!

Zmiana podstawe Prawnych - badania VAT

 

ZMIANA PODSTAW PRAWNYCH - BADANIA VAT

Dnia l stycznia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U, z 2010 roku, nr 247, póz. 1652). Ustawa ta uchyliła (art. l pkt 11 lit. b tej ustawy) ustępy od 3- 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w których znajdowały się podstawy prawne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów tzw. „yatowskich".

Ustawa ta wprowadza nowy art. 86a, który zacznie obowiązywać dopiero l stycznia 2013 raku. Do tego czasu podstawę prawną do przeprowadzania badań technicznych pojazdów tzw. „yatowskich" stanowi art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 roku, nr 247, póz. 1652). Dla stacji kontroli pojazdów istotne są ustępy od l do 4 tego artykułu o następującym brzmieniu:

„Art. 3. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. l, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. l nie dotyczy:

  1. pojazdów  samochodowych   mających  jeden   rząd  siedzeń,   który  oddzielony  jest  od  części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu  a  punktem  wyprowadzonym  w  pionie od  tylnej  krawędzi  podłogi  części  pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

  3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (...);

3. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań."
Mając powyższe na uwadze, wystawiając zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego, na drugiej stornie w póz. nr i należy wpisać następujące formułki, jeśli wynik badania jest pozytywny:

a) VAT-1
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art 3 ust. 2 pkt l (jeden) jstawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r,, nr 247, póz. 1652).

b) VAT-2
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 (dwa) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz, U. z 2010 r., nr 247, póz. 1652).

c) VAT-3
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 3 (trzy) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r., nr 247, póz. 1652).

d) VAT-4
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 4 (cztery) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r., nr 247, póz. 1652).

W przypadku badania z wynikiem negatywnym, należy wpisać formułkę:
„Pojazd nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym d!a wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r., nr 247, póz. 1652)".

W przypadku pytań, bądź wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami biura Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.


wymiana oleju gratis