Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WR-003                   Auto Serwis Radom

Autolekar
26-600 Radom, ul. Warszawska 35
tel.: 48 366-96-40
tel./fax: 48 364-39-75
sklep: 48 364-21-55

części samochodowe Radomstacja diagnostyczna radom
diagnostyka pojazdów radom
naprawy samochodów radom

Odlicz VAT!

Zmiana podstawe Prawnych - badania VAT

 

ZMIANA PODSTAW PRAWNYCH - BADANIA VAT

Dnia l stycznia 2011 roku wesza w ycie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U, z 2010 roku, nr 247, póz. 1652). Ustawa ta uchylia (art. l pkt 11 lit. b tej ustawy) ustpy od 3- 7a ustawy o podatku od towarów i usug, w których znajdoway si podstawy prawne do przeprowadzania bada technicznych pojazdów tzw. „yatowskich".

Ustawa ta wprowadza nowy art. 86a, który zacznie obowizywa dopiero l stycznia 2013 raku. Do tego czasu podstaw prawn do przeprowadzania bada technicznych pojazdów tzw. „yatowskich" stanowi art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 roku, nr 247, póz. 1652). Dla stacji kontroli pojazdów istotne s ustpy od l do 4 tego artykuu o nastpujcym brzmieniu:

„Art. 3. 1. W okresie od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 tony kwot podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. l, stanowi 60 % kwoty podatku okrelonej w fakturze lub kwoty podatku nalenego z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku nalenego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie wicej jednak ni 6.000 z, z zastrzeeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. l nie dotyczy:

  1. pojazdów  samochodowych   majcych  jeden   rzd  siedze,   który  oddzielony  jest  od  czci przeznaczonej do przewozu adunków cian lub trwa przegrod, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  2. pojazdów samochodowych majcych wicej ni jeden rzd siedze, które oddzielone s od czci przeznaczonej do przewozu adunków cian lub trwa przegrod i u których dugo czci przeznaczonej do przewozu adunków, mierzona po pododze od najdalej wysunitego punktu podogi pozwalajcego postawi pionow cian lub trwa przegrod pomidzy podog a sufitem do tylnej krawdzi podogi, przekracza 50 % dugoci pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, dugo pojazdu stanowi odlego pomidzy doln krawdzi przedniej szyby pojazdu a tyln krawdzi podogi czci pojazdu przeznaczonej do przewozu adunków, mierzona w linii poziomej wzdu pojazdu pomidzy doln krawdzi przedniej szyby pojazdu  a  punktem  wyprowadzonym  w  pionie od  tylnej  krawdzi  podogi  czci  pojazdu przeznaczonej do przewozu adunków;

  3. pojazdów samochodowych, które maj otwart cz przeznaczon do przewozu adunków;
  4. pojazdów samochodowych, które posiadaj kabin kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu adunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (...);

3. Spenienie wymaga dla pojazdów samochodowych okrelonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza si na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okrgow stacj kontroli pojazdów, potwierdzonego zawiadczeniem wydanym przez t stacj oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierajcego waciw adnotacj o spenieniu tych wymaga."
Majc powysze na uwadze, wystawiajc zawiadczenie z przeprowadzonego badania technicznego, na drugiej stornie w póz. nr i naley wpisa nastpujce formuki, jeli wynik badania jest pozytywny:

a) VAT-1
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymaga okrelonych w art 3 ust. 2 pkt l (jeden) jstawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r,, nr 247, póz. 1652).

b) VAT-2
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymaga okrelonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 (dwa) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz, U. z 2010 r., nr 247, póz. 1652).

c) VAT-3
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymaga okrelonych w art. 3 ust. 2 pkt 3 (trzy) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r., nr 247, póz. 1652).

d) VAT-4
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymaga okrelonych w art. 3 ust. 2 pkt 4 (cztery) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r., nr 247, póz. 1652).

W przypadku badania z wynikiem negatywnym, naley wpisa formuk:
„Pojazd nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym d!a wymaga okrelonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r., nr 247, póz. 1652)".

W przypadku pyta, bd wtpliwoci, prosimy o kontakt z pracownikami biura Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.


Regenerowane skrzynie biegó i sprzęgła