Okr臋gowa Stacja Kontroli Pojazd贸w WR-003                   Auto Serwis Radom

Autolekar
26-600 Radom, ul. Warszawska 35
tel.: 48 366-96-40
tel./fax: 48 364-39-75
sklep: 48 364-21-55

cz臋艣ci samochodowe Radomstacja diagnostyczna radom
diagnostyka pojazd贸w radom
naprawy samochod贸w radom

Nowe przepisy dotycz眂e przegl眃體

Spos骲 przeprowadzania bada technicznych - nowe przepisy

Z dniem 8 pa糳ziernika 2012 zmieni硑 si przepisy w zwi眤ku ze sposobem przeprowadzania bada technicznych pojazdów. Chodzi tu m.in. o nowy podzia usterek i konsekwencje ich wykrycia przez diagnost. Usterki ujawnione w trakcie przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu zosta硑 podzielone na trzy grupy:

1) usterki drobne - niemaj眂e istotnego wp硑wu na bezpiecze駍two pojazdu (np. z硑 stan elementów mocowania ko砤, brak apteczki lub trójk眛a ostrzegawczego, ubytek p硑nu hamulcowego, uszkodzenie klosza 秝iat砤 cofania),

2) usterki istotne - mog眂e narusza bezpiecze駍two pojazdu lub stwarza zagro縠nie dla innych u縴tkowników dróg (np. zapowietrzony uk砤d hydrauliczny hamulców, zakleszczanie si hamulców, warto舵 wspó砪zynnika przepuszczania 秝iat砤 dla szyb przednich i przednich bocznych mniejsza ni 70%, p阫ni阠ia lub widoczne odkszta砪enie zwrotnic albo wahaczy, brak lub niedzia砤nie 秝iate mijania),

3) usterki stwarzaj眂e zagro縠nie - stanowi眂e bezpo秗ednie i natychmiastowe zagro縠nie dla bezpiecze駍twa ruchu drogowego w stopniu uniemo縧iwiaj眂ym u縴wanie pojazdu w ruchu drogowym niezale縩ie od okoliczno禼i (np. zu縴cie opon poza oznaczenie graniczne, p阫ni阠ie lub odkszta砪enie osi, brak ok砤dziny lub klocka hamulcowego).

 

W przypadku, gdy w poje糳zie nie stwierdzono 縜dnych usterek lub stwierdzono tylko drobne, diagnosta uzna, 縠 wynik badania technicznego pojazdu jest pozytywny i zamie禼i odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wystawi za秝iadczenie o pozytywnym wyniku badania oraz dokument identyfikacyjny pojazdu (DIP) – w odniesieniu do badania technicznego pojazdu przed jego pierwsz rejestracj na terenie RP. W砤禼iciel pojazdu zostanie poinformowany aby usun背 drobne usterki w przypadku ich wykrycia.

Je縠li w poje糳zie zostan stwierdzone istotne usterki, diagnosta zamie禼i ich wyliczenie w za秝iadczeniu o przeprowadzonym badaniu, a wynik badania okre秎i jako negatywny. Poinformuje te w砤禼iciela pojazdu o konieczno禼i przeprowadzenia ponownego badania technicznego po usuni阠iu usterek.

Podobnie b阣zie, gdy w poje糳zie zostan wykryte usterki stwarzaj眂e zagro縠nie. Wtedy diagnosta równie wystawi za秝iadczenie, ale tym razem zatrzyma dowód rejestracyjny i odnotuje to w za秝iadczeniu. Zatrzymanie dowodu nast眕i te, gdy cechy identyfikacyjne pojazdu (np. numer VIN) b阣 niezgodne zdanymi wpisanymi w dowodzie rejestracyjnym.

Badanie techniczne pojazdu polegaj眂e na ponownym sprawdzeniu zespoów i uk砤dów, w których stwierdzono usterki dokonuje si po ich usuni阠iu, w terminie nie d硊縮zym ni 14 od ich wykrycia na SKP która, te usterki stwierdzi砤. Po up硑wie powy縮zego terminu przewidzianego na usuni阠ie usterek, konieczne b阣zie ponowne poddanie pojazdu okresowemu badaniu technicznemu.

 

 

Rozporz眃zenie Ministra Transportu z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu bada technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2012 r. poz. 996).


Regenerowane skrzynie bieg贸 i sprz臋g艂a